اطلاعیه

فراخوان دانشجویان استعداد برتر کشور

با عنایت به آیین نامه حمایتی بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه ها میتوانند از فعالیت های پژوهشی، آموزش و فن یاری دانشجویان صاحب استعداد برتر استفاده نماید.در همین راستا به منظور شناسایی مشمولین و بهره مندی آن دانشگاه ازاین تسهیلات، مقتضی است حداکثر تا تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ اطلاعات خود را در سامانه اطلاعاتی جدید این بنیاد (sina.bmn.ir) بارگزاری و درخواست خود را ثبت نمایند.

ادامه مطلب

نتایج نهایی رشته های شغلی فوریتهای پزشکی و نگهبان آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۸/ ۱۳۹۶/۱۲بیمارستان آیت اله خوانساری

بدینوسیله لیست اسامی پذیرفته شدگان اصلی رشته های شغلی فوریتهای پزشکی و نگهبان آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۲/۱۸/ ۱۳۹۶بیمارستان آیت اله خوانساری پس از بررسی مدارک اولیه داوطلبان به شرح ذیل اعلام می گردد.

ادامه مطلب